listado de contratos
datos contrato seleccionado
puestos del contrato seleccionado
contratos
   * ¡Aviso! solo debe elegir uno de los campos entre país, provincia y localidad.

Preguntes generals / Preguntas generales

L´Oficina Virtual d´Atenció a Turistes és un Sistema d´Atenció al Client (SAC) especialment dissenyat per Eternity Online 2016 S.L. perquè l´oficina de turisme puga oferir una atenció més pròxima, directa i personalitzada als seus usuaris. / La Oficina Virtual de Atención a Turistas es un Sistema de Atención al Cliente (SAC) especialmente diseñado por Eternity Online 2016 S.L. para que la oficina de turismo pueda ofrecer una atención más próxima, directa y personalizada a sus usuarios.

La versatilitat del sistema permet adaptar-se tant a les necessitats del client quant a funcionalitats, com a la seua imatge corporativa. / La versatilidad del sistema permite adaptarse tanto a las necesidades del cliente en cuanto a funcionalidades, como a su imagen corporativa.

Permet gestionar les cues d´atenció d´una forma eficient i senzilla. Oferint cites presencials, telefòniques, i com principal novetat, incorpora un sistema de videoconferències el qual conté un xat, la possibilitat de compartir la pantalla, de gravar la videoconferència, de compartir vídeos, etc. / Permite gestionar las colas de atención de una forma eficiente y sencilla. Ofreciendo citas presenciales, telefónicas, y como principal novedad, incorpora un sistema de videoconferencias el cual contiene un chat, la posibilidad de compartir la pantalla, de grabar la videoconferencia, de compartir vídeos, etc.

En principi no cal, però hi haurà institucions o empreses en què sí que haurà d´estar registrat per a poder interactuar amb elles, en este cas se li avisarà en els detalls de la dita institució o empresa. / En principio no es necesario, pero habrá instituciones o empresas en las que sí tendrá que estar registrado para poder interactuar con ellas, en tal caso se le avisará en los detalles de dicha institución o empresa.

De totes maneres, per a poder fer ús complet de les funcionalitats, li recomanem que es registre. / De todos modos, para poder hacer uso completo de las funcionalidades, le recomendamos que se registre.

En la secció "Inici" seleccione una província del desplegable, a continuació una institució o empresa del llistat i posteriorment seleccione el lloc en què desitja ser atés. Una vegada arribat a eixe punt, seleccione el tipus de cita que desitja sol·licitar i polse en el botó corresponent. / En la sección “Inicio” seleccione una provincia del desplegable, a continuación una institución o empresa del listado y posteriormente seleccione el puesto en que desea ser atendido. Una vez llegado a ese punto, seleccione el tipo de cita que desea solicitar y pulse en el botón correspondiente.    Nota: És possible que en certs casos, no haja de realitzar tots els passos pel fet que ja hi haja una província, institución/empresa, o lloc seleccionat per defecte.


    Nota: Es posible que en ciertos casos, no tenga que realizar todos los pasos debido a que ya haya una provincia, institución/empresa, o puesto seleccionado por defecto.


*Si la cita és de tipus Atenció Immediata, cal omplir el següent formulari bàsic incloent qualsevol informació rellevant sobre l´atenció sol·licitada: / Si la cita es de tipo “Atención Inmediata”, hay que rellenar el siguiente formulario básico incluyendo cualquier información relevante sobre la atención solicitada:Si la cita és una petició de cita prèvia (Botó Triar data) cal omplir el següent formulari que és molt paregut a l´anterior però en el que cal triar dia i hora de la cita seleccionant-ho en el calendari de l´esquerra: / Si la cita es una petición de cita previa (Botón “Elegir fecha”) hay que rellenar el siguiente formulario que es muy parecido al anterior pero en el que hay que elegir día y hora de la cita seleccionándolo en el calendario de la izquierda:Depenent de les opcions que els administradors hagen definit per al lloc seleccionat, les cites disponibles podran ser presencials, telefòniques o per mitjà de videoconferència: / Dependiendo de las opciones que los administradores hayan definido para el puesto seleccionado, las citas disponibles podrán ser presenciales, telefónicas o mediante videoconferencia:Dins de cada tipus de cita, es poden sol·licitar per a eixe instant (si en eixe moment hi ha algú disponible per a atendre) o per a un altre moment posterior (triant data i hora en un calendari dependent de l´horari d´atenció del lloc) : / Dentro de cada tipo de cita, se pueden solicitar para ese instante (si en ese momento hay alguien disponible para atender) o para otro momento posterior (eligiendo fecha y hora en un calendario dependiente del horario de atención del puesto):

 • Presencial:
  • Elegir fecha
  • Atención urgente

 • Telefónica:
  • Elegir fecha
  • Recibir llamada

 • Videoconferencia:
  • Elegir fecha
  • Atención inmediata

A més, hi ha un tercer tipus de cites que són les cites formatives per a formació per mitjà de videoconferència. Si el lloc és de tipus formatiu, no eixiran els botons anteriorment mencionats, sinó que eixirà un botó de realitzar reserva. / Además, hay un tercer tipo de citas que son las citas formativas para formación mediante videoconferencia. Si el puesto es de tipo formativo, no saldrán los botones anteriormente mencionados, sino que saldrá un botón de “realizar reserva”.


Nota: Como usuario no registrado solo puede solicitar citas gratuitas. Si desea solicitar citas en puestos con un coste de atención por minuto, regístrese.


Nota: Com a usuari no registrat només pot sol·licitar cites gratuïtes. Si desitja sol·licitar cites en llocs amb un cost d´atenció per minut, registre´s.

Les cites sol·licitades apareixen en la part inferior de la pàgina d´Inici amb els camps detallats a continuació: / Las citas solicitadas aparecen en la parte inferior de la página de "inicio" con los campos detallados a continuación:

 • Número de Cita
 • Solicitud: Hora de grabación de los datos
 • Hora de Inicio: Hora a la que teóricamente tendrá lugar la cita solicitada
 • Inst./Emp: la institución o empresa a la que se le ha solicitado la cita.
 • Puesto
 • Tipo de Cita (Inmediata, Cita Previa o Formativa)
 • Estado de la Cita


 • Si la cita es presencial funciona con un e-mail que sirve de resguardo y recordatorio de cita que tendrá que presentar al realizar efectiva la cita en persona.
 • Si la cita es telefónica tendrá que aguardar a que un agente se ponga en contacto con usted a través del medio telefónico.
 • Si la cita es mediante videoconferencia tendrá que esperar a que aparezca el botón "entrar en la sala" y hacer clic en él. (Le recomendamos que lea la siguiente pregunta).
 • Si la cita es formativa, en este caso tendrá que pagar la reserva. Desde ese momento se habilitará el botón “acceder al curso”. Podrá acceder, pero sólo cuando esté en linea el agente que imparte el curso tendrá sentido hacerlo, por lo que habrá que repetar el horario convenido.

Nota: Las citas prescriben si no son atendidas y se ponen en estado “Tiempo máximo superado”. El horizonte temporal es diferente para Atención Inmediata (30 minutos desde la solicitud) o para Cita Previa (20 minutos desde la hora prevista de inicio de la cita).


Nota: Les cites prescriuen si no són ateses i es posen en estat Temps màxim superat. L´horitzó temporal és diferent per a Atenció Immediata (30 minuts des de la sol·licitud) o per a Cita Prèvia (20 minuts des de l´hora prevista d´inici de la cita).

Una vegada que s´ha sol·licitat una videoconferència (ja siga immediata o cita prèvia) , l´estat de la cita passa a Esperant un agent: / Una vez que se ha solicitado una videoconferencia (ya sea inmediata o cita previa), el estado de la cita pasa a “Esperando a un agente”:Una vegada que l´agent polsa el botó Atendre, la cita canvia a l´estat Hi ha un agent esperant i apareix el botó Entrar en la sala / Una vez que el agente pulsa el botón “Atender”, la cita cambia al estado “Hay un agente esperando” y aparece el botón “Entrar en la sala”Al polsar a entrar en la sala, s´obri una finestra emergent on ja té connexió directa amb l´agent. / Al pulsar en entrar en la sala, se abre una ventana emergente donde ya tiene conexión directa con el agente.

Si a l´entrar en la sala li ix un missatge d´Esperant a l´amfitrió no faça res i siga pacient, l´agent li apareixerà en uns instants. / Si al entrar en la sala le sale un mensaje de “Esperando al anfitrión” no haga nada y sea paciente, el agente le aparecerá en unos instantes.

Al sol·licitar la cita, el sistema envia un mail de recordatori al correu electrònic indicat en la petició de la mateixa. En el dit mail, també hi ha un enllaç directe a la videoconferència. / Al solicitar la cita, el sistema envía un mail de recordatorio al correo electrónico indicado en la petición de la misma. En dicho mail, también hay un link directo a la videoconferencia.


Nota: El funcionamiento de las videoconferencias están testadas al 100 por 100 en PC`s con los navegadores Chrome, Mozilla Firefox, Chromium y Opera. Recomendamos PC y sistema Android para móviles y tablets. Los requisitos básicos son una webcam y micrófono.


Nota: El funcionament de les videoconferències estan testades al 100 per 100 en PC`s amb els navegadors Chrome, Mozilla Firefox, Chromium i Opera. Recomanem PC i sistema Android per a mòbils i tablets. Els requisits bàsics són una webcam i micròfon.

Les que es detallen en la següent imatge: / Las que se detallan en la siguiente imágen:

Usuaris registrats / Usuarios registrados

Pot sol·licitar cites en institucions o empreses en què siga imprescindible registrar-se. / Puede solicitar citas en instituciones o empresas en las que sea imprescindible registrarse.

Pot sol·licitar cites amb llocs l´atenció del qual no siga gratuïta. / Puede solicitar citas con puestos cuya atención no sea gratuita.

No haurà d´omplir les dades cada vegada que desitge sol·licitar una cita. / No tendrá que rellenar los datos cada vez que desee solicitar una cita.

En principi no cal, però hi haurà institucions o empreses en què sí que haurà d´estar associat per a interactuar amb ells, en este cas se li avisarà en els detalls de la dita institució o empresa / En principio no es necesario, pero habrá instituciones o empresas en los que sí tendrá que estar asociado para interactuar con ellos, en tal caso se le avisará en los detalles de dicha institución o empresa.

De totes maneres, per a poder fer ús complet de les funcionalitats d´una institució o empresa, li recomanem que s´associe a ella. / De todos modos, para poder hacer uso completo de las funcionalidades de una institución o empresa, le recomendamos que se asocie a ella.

En la secció Inici seleccione una província del desplegable i una institució o empresa del llistat. Simplement ha de polsar en el botó sol·licitar associació i esperar que els administradors accepten o rebutgen la sol·licitud. Se li comunicarà per email quan es produïsca un canvi en l'estat de la sol·licitud. / En la sección “Inicio” seleccione una provincia del desplegable y una institución o empresa del listado. Simplemente tiene que pulsar en el botón “solicitar asociación” y esperar a que los administradores acepten o rechacen la solicitud. Se le comunicará por email cuando se produzca un cambio en el estado de la solicitud.

Per a això haurà de comprar crèdits. L´Usuari no compra crèdits per a un lloc o institución/empresa concreta, sinó que disposa d´un saldo general de crèdits que pot anar gastant amb els llocs que considere oportuns. / Para ello tendrá que comprar créditos. El Usuario no compra créditos para un puesto o institución/empresa concreta, sino que dispone de un saldo general de créditos que puede ir gastando con los puestos que considere oportunos.

L´equivalència en moneda real és 1 crèdit = 1.21 euro/s. / La equivalencia en moneda real es 1 crédito = 1.21 euro/s.

Per a comprar crèdits cal dirigir-se a la secció Crèdits i pagaments i polsar en el botó Comprar crèdits que li portarà a un apartat on haurà de triar la plataforma de pagament i la quantitat de crèdits que desitge adquirir. / Para comprar créditos hay que dirigirse a la sección “Créditos y pagos” y pulsar en el botón “Comprar créditos” que le llevará a un apartado donde deberá elegir la plataforma de pago y la cantidad de créditos que desee adquirir.

Els crèdits de cada atenció es descomptaran a l´acabar la mateixa basant-se en el cost del lloc corresponent, mentres que en cites formatives es descomptaran al fer la reserva / Los créditos de cada atención se descontarán al terminar la misma en base al coste del puesto correspondiente, mientras que en citas formativas se descontarán al hacer la reserva.

Per a consultar els seus crèdits disponibles i les compres realitzades, sempre pot accedir a la secció Crèdits i Pagaments. / Para consultar sus créditos disponibles y las compras realizadas, siempre puede acceder a la sección “Créditos y Pagos”.


Créditos comprados :